เกี่ยวกับเรา

Home / เกี่ยวกับเรา

บริษัท โอพีจี เทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2551 โดยบุคคลากรและทีมผู้บริหารชาวไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นในช่วงที่มีวิกฤติพลังงาน ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างทางเลือก ให้กับคนไทยในการได้ใช้พลังงานทดแทนที่มีคุณภาพสูง และพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้ำมันพืชเพื่อการบริโภคที่มีคุณภาพดี เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ภูมิปัญญาของคนไทย

ด้วยความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหาร ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง จึงทำให้ผลประกอบการของ บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา มียอดขายมากกว่า 17,000 ล้านบาทครอบคลุม ในหมวดวัตถุดิบเพื่อธุรกิจ อาหาร และ หมวดพลังงาน Bio Diesel ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในระดับแถวหน้าของประเทศไทย และนอกจากนั้น ยังได้ขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย

ปัจจุบัน ฯ บริษัท โอพีจีเทค จำกัด มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านในการที่จะขยายการดำเนินธุรกิจ อันมีเป้าหมายเพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจปาล์มน้ำมันครบวงจร ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชเพื่อการบริโภค โดยมีทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ ในอุตสาหกรรมและธุรกิจมากกว่า 20 ปี ซึ่งครอบคลุม ตั้งแต่การพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสูง, การวิเคราะห์พื้นที่และหน้าดินเพื่อการปลูกในเชิงอุตสาหกรรม,  การผลิตปุ๋ย ตลอดจนการสร้างและบริหารโรงสกัด โรงกลั่นน้ำมันพืช ตลอดจน การแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมัน การผลิตและการบรรจุจนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่สูงเมื่อเทียบพื้นที่และการลงทุน ซึ่งจะส่งผลให้ OPG Tech ก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจปาล์มน้ำมันครบวงจร ทั้งภายในประเทศและในระดับภูมิภาค ASEAN