การออกแบบและสร้างโรงงาน

Home / การออกแบบและสร้างโรงงาน

การออกแบบและสร้างโรงงาน

บริษัทฯ มีทีมผู้บริหารที่เชี่ยวชาญในการออกแบบทางวิศวกรรม และสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โรงงานแปรรูป โรงบรรจุ ตลอดจนการบริหารจัดการผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมัน เช่น โรงงานผลิตปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึง สัดส่วนการเพาะปลูก และความคุ้มค่าของการลงทุนในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ