วิสัยทัศน์/พันธกิจ

Home / วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ในภูมิภาค ASEAN ของประเทศไทย

พันธกิจ

ดำเนิน ธุรกิจ ปาล์มน้ำมัน ที่มีคุณภาพ และมีการเติบโตอย่างยั่งยืนตั้งแต่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่มีคุณภาพ การจัดการสวนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพจนถึงการแปรรูป สำหรับ อุตสาหกรรมอาหาร พลังงานและอื่นๆ โดยมีพันธกิจ กับผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้

มอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ให้กับลูกค้า ด้วยการบริการ ที่เป็นเลิศ
อันเป็นการสร้างความพึงพอใจและผูกพันกันระยะยาว

ร่วมทำธุรกิจด้วยความไว้วางใจ บนพื้นฐานความเป็นธรรม ด้วยความสัมพันธ์อันดี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

สร้างผลตอบแทนที่ดี รักษาและขยายธุรกิจให้มั่นคง อย่างต่อเนื่อง

มุ่งส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพ และ ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กร ให้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเติบโตในหน้าที่การงานร่วมกับองค์กรอย่างมั่นคง

มีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตราฐาน